Demir küýzäni guýuň VS Inçe demir gazana

Demir küýze barada aýdylanda, onuň bilen tanyş bolmaly, bu gadymy döwürlerden bäri ulanylýan aşhana gap-gaçlary.Bu adaty we örän adaty.Köp adamda demir küýzeleriň hemmesi birmeňzeş diýen ýalňyş pikir bar, ýöne beýle däl.Dürli gaýtadan işlemek tehnologiýasyna görä, inçe demir gazana weguýma demir küýze.Döküm demir gazany aslynda çig demir küýzesi, inçe demir gazana bişirilen demir küýze diýilýär.Iki önümiň arasynda nähili tapawutlar bar?Geliň, bu hakda gürleşeliň

wps_doc_0

Ikisiniň arasyndaky gapma-garşylyk 

Iki demir küýzäniň materiallary gara birleşmeler bolup, agyr metallar ýaly zyýanly maddalary öz içine almaýar.Olar howpsuz we zäherli däl, biz olary rahat ulanyp bileris.Heatingyladyş işinde demir gazanyň problemadan çykmagy aňsat däl, demir elementleriniň aralaşmagy bedeniň siňdirilmegi we siňdirilmegi üçin hem peýdalydyr.

Theçoýungazanaçal demri eredip, gaty model guýmakdan ýasalýar.Heatylylyk geçirijisi haýal we simmetrik, ýöne gazanyň halkasy galyň, nagşy tekiz däl we döwmek hem aňsat.Inçe demir küýze gara we ak demirden ýasalan ýa-da elde ýasalan çekiçden ýasalýar.Inçe halkanyň, çalt ýylylyk geçirişiniň we näzik görnüşiniň aýratynlyklary bar.Umumy jaý üçin guýma demir gazany ulanmak has gowudyr. 

Inçe demir küýze bilen deňeşdirilende, guýma demir gazanyň artykmaçlygy bar.Heatingyladyş temperaturasy 200C-den geçende, çoýun demir gazany iýmitiň temperaturasyna takmynan 220 at gözegçilik edip, birneme ýylylyk energiýasyny çykaryp başlar.Heatingyladylanda inçe demir küýze otuň temperaturasyny derrew iýmitlere geçirer, bu bolsa iýmitiň temperaturasyna gözegçilik etmek üçin amatly däl. 

Emma inçe demir gazanyň hem artykmaçlyklary bar, sebäbi ol inçe demirden, az galyndydan ýasalýar, şonuň üçin ýylylyk geçirijisi has simmetrik, ýelmeýän gazanyň ýagdaýyny amala aşyrmak aňsat däl.Ikinjiden, esasy material gowy bolany üçin, gazany gaty inçe edip, gazanyň içindäki temperaturany has ýokary edip bolýar.Üçünjiden, dereje ýokary, üstü tekiz we arassa, arassalamak işleri aňsat. 

How to saýlaň we ulanyň

Ilki bilen, gazanyň üstüniň tekizdigine ýa-da ýokdugyna göz aýlaň, ýöne aýna ýaly tekiz talap edip bilmeýärsiňiz, ýasama prosesi sebäpli gazanyň tertipsiz yşyk çyzyklary bar.Kemçilikler bar, generalyň ownuk uzyn bölegi demir, gazanyň hili uly päsgelçilik däl, ýöne gazanyň hilindäki ownuk çatryklar gaty uly zyýan, saýlanyňyzda aýratyn üns bermeli. 

Ikinjiden, gazanyň deň däl galyňlygy gaty gowy däl, gazanyň sferiki ýadrosyna barmaklaryňyz bilen gazanyň düýbüni tersine öwrüp bilersiňiz, gaty blok bilen uruň.Gazana näçe güýçli bolsa, şonça-da yrgyldy duýulýar.Mundan başga-da, gazanyň üstündäki pos hiliň gowy däldigini aňlatmaýar.Gazanyň posy, saklanyş wagtynyň uzyndygyny we gazanyň saklanyş wagty näçe uzak bolsa, gazanyň içki mehanizminiň has durnukly bolup biljekdigini we ulanylanda döwmek aňsat däldigini görkezýär.

wps_doc_1

Bejeriş üçinguýma demir küýze, posuň öňüni almak üçin käbir meselelere ünsi jemlemeli.Emal guýlan demir küýze bolsa, tehniki hyzmat has erkin.Öňünden taýýarlanan demir çüýşe bolsa, has köp üns bermelidiris: arassalananyňyzda güýçli ýuwujy serişdäni ulanmaň;Arassalanandan soň, gazanyň içini we daşyny gury, ýumşak mata bilen guradyň we gurak we gowy şemalladylýan ýerde goýuň. 

Gowy demir küýze bolsun ýa-da aguýma demir küýze, aç-açan kislotaly ýa-da aşgar bolan iýmit öndürmezlige çalşyň.Bu iýmitlerde kislotaly we gidroksidi maddalar we demir himiki üýtgemeler bar, käbir zyýanly maddalary öndürýär, aşgazana zyýan berýär we ş.m. adamlar nahardan soň zäherlenmä sebäp bolup bilerler.

Daýyrmak weCdeňeşdirme 

Birinjiden, inçe demir oňat süýümliligi, ýokary berkligi bar, gazany has inçe, bişirilen demir gazanyň ýylylyk geçirijisini çalt ýasap biler we doňuz demir çig demir gazany öndürmek üçin guýma prosesini ulanyp, gaty inçe, çig demir küýzäni öndürip bilmez. heatylylyk geçirijisi nepis demir küýzesi ýaly çalt däl, şonuň üçin ýangyç we gaz ýaly ýangyç we elektrik energiýasyny tygşytlamak nukdaýnazaryndan çig demir gazandan has amatly demir küýzesi has amatlydyr. 

Iki, iýmit gowurýan demir gazany gündelik ulanmak üçin saýlaňroldemirgazanalaýyk gelýär.Çig demir gazanyň ýylylyk geçirijisi, adatça inçe demir gazanyňkydan has haýal we ýylylygyň ýaýramagy bişirilen demir gazanyňkydan ýokarydyr.Şonuň üçin iýmit gowrulanda, çig demir gazany inçe demir küýze bilen deňeşdirmek aňsat däl we ýagyň temperaturasy gaty ýokary bolmak aňsat däl, bu bolsa iýmitiň koks edilmegine sebäp bolar.Çig demir gazanyň üstki tekizligi pes, ownuk boşluklar bar, uzak wagtlap gowrulan iýmit, karbid plýonkasyny (gazanyň şkalasy) emele getirer we bir tarapdan ýagyň temperaturasynyň aşa ýokary bolmagynyň öňüni alyp biler , beýleki tarapdan, posly demir gazanyň öňüni alyp biler.Gowy demir küýzäniň üstü, gowrulan pasta küýzesi bolmasa, küýzäniň şkalasyny emele getirmek kyn. 

Bu deňeşdirmelerden soň, käbir esasy düşünjelerimiz bolmaly.Elbetde, gündelik gowurmak, nahar bişirmek we beýleki talaplar üçin bu iki önüm esasan kanagatlandyryp biler.Aslynda, çoýun küýzäni ýa-da nepis demir küýzäni saýlamak, her bir adamyň baha ýaly agyrlygy we şahsy ulanyş endikleri ýaly dürli zerurlyklary bilen utgaşdyrylmalydyr.


Iş wagty: 15-2023-nji aprel